Obsah

Účast na projektu VIP III - RAMPS

Středisko výchovné péče v Černovicích se od března 2012 účastní projektu VIP III - RAMPS:

Obecné činnosti:

Cílem práce odborného poradenského pracovníka Střediska výchovné péče je poskytovat služby školám, které povedou k zlepšování klimatu tříd, vytváření zdravého klimatu a atmosféry v dynamice školní třídy. Role poradenského pracovníka střediska je tedy proinkluzívní a prointegrační.

Specifické činnosti:

 • Zajišťuje poradenskou podporu a péči pro žáky s poruchami chování, v jejich riziku nebo v riziku jejich rozvoje na spolupracujících školách.
 • Orientuje se zejména na poskytování poradenských (speciálně pedagogických nebo psychologických) služeb zaměřených na prevenci a řešení poruch chování a s tím související problematikou.
 • Poskytuje individuální a skupinové poradenství školám, žákům a rodičům při snižování rizik spojených se vznikem a rozvojem poruch chování.
 • Vykonává činnosti intervenční tak, aby působil/a preventivně a zabraňoval/a rozvoji sociálně patologického nebo rizikového chování.
 • Při své práci spolupracuje s pedagogy škol, pomáhá vytvářet preventivní programy škol a zvláště pak pomáhá metodicky vést pedagogy spolupracujících škol v oblasti prevence a zvládání projevů žáků s poruchou chování.
 • Podílí se na realizaci adaptačních pobytů.
 • Zajišťuje pro školy v případě potřeby rodinnou terapii.
 • Zpracovává metodiky, podílí se na vytváření podkladů pro definované výstupy z projektu, který mu zadá metodik pro Střediska výchovné péče.
 • Zpracovává podklady pro :

1)      Inovaci metodiky pro práci pedagogů se žáky s poruchami chování

2)      Metodiku diagnostické a intervenční práce ve středisku výchovné péče

3)      Zprávu o vyhodnocení účinností a efektivity smluv s rodiči u žáků s poruchami chování

4)      Programy preventivní péče v rámci systému včasné intervence ve školách

5)      Vydefinování úlohy středisek výchovné péče v systému podpory škol. 

 • Účastní se programů DVPP.
 • Odborný poradenský pracovník SVP je metodicky řízen metodikem pro střediska výchovné péče.

 

Další specifické činnosti:

Příprava na konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Příprava individuálních konzultací pro učitele, výchovné poradce, metodiky prevence, rodiče a žáky, děti a studenty v oblasti výchovy a vzdělávání při rozvoji poruch chování u žáků nebo za účelem snižování rizika jejich vzniku
 • Vyhodnocování realizovaných krizových intervencí pro žáky, děti a studenty, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce žáků, příprava konzultací zaměřených na zpracování krize a vyhodnocování výsledků této práce zaměřených pouze a spojených s problematikou poruch chování u žáků a studentů
 • Příprava a vyhodnocování výsledků speciálně pedagogických nebo psychologických služeb žákům a studentům s poruchami chování, zákonným zástupcům žáků a pedagogickým pracovníkům spolupracujících škol
 • Příprava specializovaných programů pro třídní kolektivy za účelem vybudování zdravého klimatu ve třídách

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Konzultace s pedagogy, rodiči a žáky (a studenty) zaměřené na přípravu a naplňování individuálních výchovných plánů (nebo smluv s rodiči)
 • Konzultace (individuální, skupinové) s žáky, rodiči a pedagogy zaměřené na problematiku integrace žáka s poruchou chování do běžné školy
 • Realizace krizových intervencí pro pedagogické pracovníky, zákonné zástupce žáků, žáky a studenty v případech výskytu rizikového chování nebo jinak závažného chování zaměřených na zpracování krize 
 • Participace na vedení specializovaných programů pro oblast spolupráce třídního učitele se třídou za účelem vytvoření zdravého klimatu

Příprava na metodické práce a vzdělávací činnost

 • Příprava metodických informací a forem metodické pomoci třídním učitelům v oblasti problematiky zvládání rizikového chování u žáků nebo projevů poruch chování
 • Příprava besed a osvěty pro zákonné zástupce žáků, prezentační a informační činnost v oblasti rizikového chování

Metodická práce a vzdělávací činnost v oblasti poradenské podpory a péče pro žáky s poruchami chování, v jejich riziku nebo v riziku jejich rozvoje

 • Poskytování metodické pomoci třídním učitelům
 • Realizace besed a osvěty pro zákonné zástupce žáků, prezentační a informační činnost
 • Participace na přípravě a realizaci adaptačních programů

Jiné aktivity

 • Dokumentace, administrativa
 • Konzultace s metodikem
 • Účast na pracovních poradách střediska výchovné péče
 • Koordinace poskytování poradenských služeb žákům mimo školu, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními včetně OSPOD a nestátními neziskovými organizacemi
 • Další vzdělávání
 • Publikační činnost, prezentace školy, školní média, publicita VIP III-RAMPS
 • Informační činnost o vlastní odborné práci