Obsah

O NÁS

Naše středisko poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji. Poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc dětem a rodičům/osobám zodpovědným za výchovu v problémech spojených  s vývojem a dospíváním.

Základním cílem střediska je co nejlépe porozumět tomu, co klient prožívá, zjistit příčiny, eliminovat negativní projevy v jeho chování a hledat způsoby zvládání obtížných situací.

Důraz je kladen na spolupráci s celou rodinou.

 

Konkrétní problémy řešíme především ambulantními schůzkami, které mohou být jak jednorázové, tak opakované nebo se může jednat o dlouhodobou spolupráci.

V případě potřeby zajišťujeme i krizovou telefonickou komunikaci nebo terénní službu.

 

Typy problémů, se kterými můžeme pomoci

  • Komunikační problémy
  • Vztahové problémy (s vrstevníky, s rodiči, s autoritami)
  • Krize dospívání
  • Zhoršení školního prospěchu
  • Záškoláctví
  • Útěky z domova
  • Krádeže
  • Kontakt s drogou, alkoholem
  • Agresivita (neadekvátní řešení situací)
  • Šikana (oběti, agresoři)

 

Středisko výchovné péče poskytuje

Diagnostická činnost komplexní psychologická a etopedická diagnostika

Poradenství zaměřené na hledání příčiny problému a pomoc při řešení, ale i přehled o možnostech spolupráce s jinými institucemi

Individuální setkání (klient – terapeut)

Rodinná terapie – práce s celou rodinou

Psychoterapie směřující k porozumění svým pocitům a sám sobě, hledání nových způsobů řešení obtížných situací

 

Skupinová setkání (mezi vrstevníky s podobnými obtížemi)

Terapeutické skupiny pro děti

Práce s třídním kolektivem a pedagogy

 

Spolupráce se střediskem probíhá následujícím způsobem

Před první návštěvou střediska je nutné se objednat telefonicky, nebo pomocí e-mailu. Objednat se můžete u odborných pracovníků (viz kontakty). Pokud nezvedáme telefon, věnujeme se jiným klientům. V nejbližší možné době se Vám ozveme zpět a domluvíme setkání.

Délka první konzultace je zpravidla 1-1,5 hodiny.

Během první konzultace s odborným pracovníkem proberete situaci, která Vás tíží včetně možností řešení. Pokud situace nebude mít jednoduché a rychlé řešení, je možná delší spolupráce.

 

Formy spolupráce

Rozhovor

Mapuje historii klienta a jeho rodiny, což je důležité pro pochopení klientových problémů i pro jejich řešení.

Tvorba individuálního výchovného plánu

Klient s rodiči vytváří zakázku, na čem chtějí v průběhu péče pracovat. Tím se také uzavírá smlouva mezi naším zařízením a klientem, ve které jsou vymezeny podmínky naší spolupráce.

Rodinná a individuální sezení

Společně s klientem a jeho rodiči hledáme cestu, jak porozumět problému, který je trápí, snažíme se nalézt možnosti, jak jej řešit. Délka péče záleží na dohodě mezi klienty a naším střediskem. Krátkodobé vedení je ukončeno do dvou měsíců, kdy proběhne alespoň 5 schůzek, dlouhodobé vedení je delší a komplexnější péče, která nemusí být časově omezena.

Psychologická vyšetření

Přináší bližší informace o psychologických souvislostech a pomáhá identifikovat příčiny problémů klienta, jeho silné stránky, schopnosti a dovednosti ke zvládání zátěžových situací.

 

Individuální či skupinové intervenční programy ve školním prostředí

Součástí péče o klienta může být intervence ve školním prostředí zaměřená na řešení aktuálního problému. Děje se tak vždy po dohodě se zákonným zástupcem a pedagogy v dané škole.

Intervenční program pro třídní kolektivy nabízíme ve formě cílené intervence při řešení konkrétních situací, které aktuálně třída řeší. Jedná se o cílené programy na školní objednávku.

 

Co můžete očekávat

Bezpečný prostor pro nalézání schopností řešit svoje životní potíže a pro hledání cest k sobě samému

Důvěru a pochopení

Diskrétnost, dodržování etických zásad a úmluvy o právech dítěte

Individuální přístup

Odborný tým pracovníků

Spolupráci se školami a ostatními pomáhajícími organizacemi – pedagogicko-psychologická poradna, orgán sociálně právní ochrany dětí, pedopsychiatr, neurolog, probační a mediační služba, policie, soud atd.

 

Kontaktovat nás můžete vždy, když má Vaše dítě problémy vztahující se ke škole nebo řešíte výchovné potíže doma. Společně se pokusíme najít nejvhodnější řešení.

Prostory střediska mají bezbariérový přístup

 

Den otevřených dveří - leták .docx.pdf (81.52 kB)