Obsah

Přijatí uchazeči

Přijatí uchazeči pro školní rok 2020/21

V prvním kole přijímacího řízení byli přijati tito uchazeči dle přidělených registračních čísel:

Do oboru 65-51-E/02 Práce ve stravování:

759

760 

801

826

828

831

857

 

Do oboru 41-52-E/02 Zahradnická výroba:

827

833

 

Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole, V Hati 700, Černovice, odevzdáním zápisového lístku. Tento zápisový lístek musí uchazeč zaslat řediteli školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu o přijetí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, i pokud byl v 10-ti denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb – doporučujeme odeslat doporučeně - pro uplatnění možné reklamace. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu, vzdává se práva být přijat. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

V Černovicích 23. 4. 2020