Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Podmínky přijímacího řízení do 1. ročníků

Přijímací řízení proběhne v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Termín 1. kola přijímacího řízení na všechny obory vzdělání je stanoven na 22. dubna 2023.

Přijímací zkoušky

Ředitel školy dle § 60, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o nekonání přijímacích zkoušek pro žádný obor vzdělání pro školní rok 2023/2024.

Přihláška ke studiu 

Na předepsaném tiskopise  musí být vyplněno vše, včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a klasifikace. Pokud na přihlášce nebude potvrzena klasifikace základní školou za poslední dva ročníky, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku – pak musí doložit kopie vysvědčení z posledního ročníku.

Pokud uchazeč již navštěvoval jinou střední školu, uvede na zadní stranu přihlášky ke studiu také název školy, ročník, obor a školní rok tohoto studia.
Nezletilý uchazeč musí vyjádřit souhlas – podpis.

Přihlášku ke studiu je možné doplnit dokumentem prokazující zdravotní znevýhodnění, postižení či změněnou pracovní schopnost uchazeče o studium (bude zohledněno při přijímacím řízení).

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá přihlášku řediteli školy do 1. kola přijímacího řízení do 1. března 2023. Lze využít také poštovních služeb, v tomto případě doporučujeme využít služby doporučené zásilky, u které lze uplatnit reklamaci v případě nedoručení. Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Případná další kola budou vyhlášena prostřednictvím www stránek školy.

Průběh přijímacího řízení

Ředitel školy do konce ledna 2022 zveřejní na veřejně přístupném místě a na www.vucernovice.cz  jednotlivé obory pro školní rok 2023/2024. První kolo přijímacího řízení proběhne první pracovní den po 22.4.2023.

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Případná další kola budou vyhlášena prostřednictvím www stránek školy.

Výsledky přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení 22. dubna 2023 na www stránkách školy (www.vucernovice.cz ) a na úřední desce. V případě dalších kol budou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci vždy vyrozuměni o termínu zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům nebude zasláno rozhodnutí o přijetí – den zveřejnění seznamu přijatých, je dnem oznámení o přijetí. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek

Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole, V Hati 700, Černovice, odevzdáním zápisového lístku. Tento zápisový lístek musí uchazeč zaslat řediteli školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu o přijetí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, i pokud byl v 10-ti denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb – doporučujeme odeslat doporučeně - pro uplatnění možné reklamace. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu, vzdává se práva být přijat. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Odvolání se podává prostřednictvím ředitele Střední školy, V Hati 700, Černovice, a rozhoduje o něm Krajský úřad kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Žižkova 57, 586 01 Jihlava do 3 dnů od doručení.

Střední škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Verze pro snadné čtení