Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Přijatí uchazeči

V prvním kole přijímacího řízení byli přijati tito uchazeči dle přidělených registračních čísel:

Do oboru 65-51-E/02 Práce ve stravování:

   767-1

   788-1

   789-1

   949-1

   950-1

   951-1

   952-1

   968-2

   980-1

Do oboru 41-52-E/02 Zahradnická výroba:

    743-1

    964-2

        
Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole, V Hati 700, Černovice, odevzdáním zápisového lístku. Tento zápisový lístek musí uchazeč zaslat řediteli školy do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. nejpozději do 5. 5. 2023. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, i pokud byl v 10-ti denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb – doporučujeme odeslat doporučeně - pro uplatnění možné reklamace. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu, vzdává se práva být přijat. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Rozhodnutí o přijetí žáka na Střední školu bude vydáno po obdržení zápisového lístku.

V Černovicích 21. 4. 2023