Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Katalog korupčních rizik

Katalog korupčních rizik

Kód typu rizika poř. č. oblast riziko možné korupční jednání P D R=P*D opatření přijaté k minimalizaci rizika
T12RKR4 1 smluvní vztahy neoprávněná změna nebo nedodržování podmínek uzavřeného smluvního vztahu navýšení ceny, snížení kvality, změna termínu, nedůsledné nebo nekontrolované plnění smlouvy - prospěch jiné osoby  2  3 6 funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob
  2 smluvní vztahy nevýhodné podmínky apři uzavírání smluvního vztahu zvýhodnění jiné osoby na úkor zadavatele  3  3 9 funkční kontrolní nechanizmy, přítomnost třetích osob
  3 smluvní vztahy neuplatnění sankcí u smlouvy o dílo zvýhodnění zhotovitele  3  3 9 funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob
  4 smluvní vztahy převzetí díla v rozporu s podmínkami dodávky zvýhodnění zhotovitele, dodavatele  3  3 9 funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob
T12RKR1 5 veřejné zakázky veřejná zakázka bez výběrového řízení neprovedení výběru dodavatele, oslovování stejného okruhu dodavatelů  3  1 3 kontrola vedoucího pracovníka, ředitele
  6 veřejné zakázky úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menších realizace dle mírnějších pravidel, případně bez výběrového řízení  3  1 3 funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob
  7 veřejné zakázky neoprávněné poskytnutí informace o připravované veřejné zakázce sdělení přesnějších nebo úplnějších informací jednomu dodavateli  3  4 12 zvýšení důvěry v okruhu zainteresovaných osob
  8 veřejné zakázky obsah zadávací dokumentace upravován bez zjevné příčiny nastavení pravidel tak, aby vyhovoval předem vybranému uchazeči o zakázku  3  1 3 funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob
  9 veřejné zakázky ovlivňování komise hodnotící podané nabídky k veřejné zakázce člen komise ovlivní ostatní ve prospěch jednoho uchazeče  1  2 2 výběr nezávislé komise, prověření členů
  10 veřejné zakázky výběr uchazeče odlišného od doporučení výběrové komise vybrána nabídka jiného uchazeče, který podle komise nebyl doporučen  2  2 4 poučit opakovaně o možnostech odvolání se
  11 veřejné zakázky neoprávněná nebo nepodložená změna plnění veřejné zakázky v průběhu realizace změna termínu, ceny nebo kvality ve prospěch dodavatele  3  4 12 funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob
  12 veřejné zakázky neoprávněné použití účel.dotace na investici nedodržením podmínek stanovených poskytovatelem zvýhodnění dodavatele stanovením jiných parametrů investiční akce  1  2 2 funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob
  13 veřejné zakázky ovlivnění kontrolních plánů pracovník ovlivní provedení kontroly s cílem skrýt prvý stav věci a zvýhodní tím jinou osobu  1  2 2 přítomnost zřizovatele (třetí osoby)
T12RKR10 14 informace únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí poskytnutí informací, které zvýhodní určité osoby, sobjekty (může být v obchodních vztazích, pracovně právních vztazích apod.)  3  3 9 zvýšení důvěry v okruhu zainteresovaných osob, konečné stanovení podmínek a vyhodnocení v kompetenci jedné osoby
T12RKR12 15 financování přednostní poskytnutí plateb (úhrady závazků) přednostní úhrada závazku před termínem splatnosti ve prospěch jiné osoby  3  1 3 kontrola vedoucího pracovníka, ředitele
  16 financování neoprávněná nebo zkreslující správa pohledávek nevymáhání penále, změna data splatnosti, odkládání vymáhání pohledávky, odpis pohledávky bez předchozího vymáhání  3  3 9 kontrola vedoucího pracovníka, ředitele
T12RKR13 17 řízení ovlivnění plánů kontrolní činnosti kontrolní činnost směrována tak, aby určitá osoba byla kontrolována méně často nebo vůbec  2  1 2 funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob
  18 řízení zadávání nesplnitelných úkolů nebo úkolů extrémně náročných ovlivnění pracovního výkonu určité osoby s cílem zviditelnění jiných osob méně pracovně schopných  2  4 8 funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob
T12RKR111 19 pracovně právní obsazení pracovního místa bez výběrového řízení při zájmu více uchazečů o pracovní místo upřednostněna určitá osoba neprovedením výběrového řízení nebo pohovoru s uchazeči  5  1 5 je v kompetenci ředitele
  20 pracovně právní hodnocení, odměňování podřízených zaměstnanců vedoucí za protislužbu navrhuje peněžní nebo nepeněžní výhody pro určitého zaměstnance  3  4 12 jasná pravidla pro odměňování, zveřejnění systému udělování odměn
  21 pracovně právní úmyslné zamlčení porušení pracovních povinností zaměstnancem krytí provinění zaměstnance za protislužbu  1  5 5 kontrola vedoucího pracovníka, ředitele; funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob
  22 pracovně právní přijímání pracovníků z okruhu známých nebo blízkých osob očekávání protislužby za přijetí do pracovního poměru např. bez potřebné kvalifikace a praxe  1  5 5 kontrola vedoucího pracovníka, ředitele; konání pohovorů, výběrových řízení
  23 pracovně právní neplnění sankcí u pracovníků s uzavřenou dohodou o odpovědnosti odpuštění odpovědnosti za škodu nebo zmírnění výše její náhrady  5  4 20 kontrola vedoucího pracovníka, ředitele; funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob
T12RKR112 24 příspěvek na péči nezahájení nebo záměrné prodlužování zahájení správního řízení a vydání rozhodnutí o výši příspěvku na péči zvýhodnění zákonných zástupců dětí za protislužbu (úplatek)  1  5 5  kontrola vedoucího pracovníka, ředitele
T12RKR113 25 péče o děti tolerance k nedodržování vnitřních norem dětmi a klienty zvýhodnění dítěte, klienta za poskytnutí úplaty zákonným zástupcem  1  5 5 dobrá odborná pedagogická práce s dětmi, která by snadno a logicky všem tuto skutečnost odhalila
T12RKR14 26 stravování úmyslné úpravy stravovacích norem zajištění odběru stravy cizím strávníkům bez úhrady  3  2 6 kontrola vedoucího pracovníka, ředitele
  27 stravování nerespektování výběru dodavatelů potravin upřednostnění dodavatele potravin za protislužbu (věcný úplatek)  3  3 9 kontrola vedoucího pracovníka, ředitele