Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Projekty, Partneři, Podporovatelé

Za hračky pro naše nejmenší srdečně děkujeme paní Ditě Hořákové.

logo

Děkujeme velmi za Váší podporu fotografie zde

logo logologo

Poradna Magdala realizuje projekt zaměřený na prevenci obchodování s lidmi a násilím na ženách a mužích

Projekt Tváře byl zdokumentován krátkým filmem https://youtu.be/B-zvhCGjYIU

Partneři projektu:

 • Dětský domov a Školní jídelna Pyšely
 • Dětský domov a Školní jídelna ze Zruče nad Sázavou
 • Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna z Černovice
 • Dětský domov a Školní jídelna Dolní Počernice
 • Nová škola, o.p.s.
 • Město Říčany, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Říčanech
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

Cíle a aktivity projektu:

 • navázání spolupráce s partnery
 • vytvoření preventivního programu zaměřeného na prevenci násilí na ženách a na mužích
 • vyškolení lektorů preventivního programu
 • realizace preventivního programu
 • vytvoření: Příručky dobré praxe, krátkého informačního filmu, plakátů
 • budování lepšího povědomí o tématu, osvěta formou informační kampaně se zapojení m cílové skupiny
 • Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna

„Tváře lásky“ - zprávy ze setkání

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z norských fondů.

Respekt – název prvního setkání dne 13. 10. 2015 v rámci Projektu ,,Tváře lásky“ s pracovníky Arcidiecézní charity Praha Porady Magdala. Programu se účastní celkem 48 dívek z našeho zařízení.
Na úplném začátku byl dívkám projekt představen, představili se lektoři projektu, byla navázána vstřícná tvůrčí atmosféra. Pojmy jako osobní hranice, způsob chování a jednání v různých situacích, asertivita a podobně, si všichni dostatečně zažili. Dívky si teoretické poznatky ze setkání mohou ověřit při rozličných aktivitách.

Práce s agresí – druhé setkání 21. 10. 2015 v rámci Projektu ,,Tváře lásky“ s pracovníky Arcidiecézní charity Praha Porady Magdala.
Dívkám lektoři vysvětlili pojmy agrese a její formy, asertivita, šikana, strach, nadřazenost, podřazenost, sociální role apod. Během programu nechyběly zajímavé aktivity, které ulehčily porozumění problematice a pomohly najít možná řešení při reálných situacích v běžném životě.

Gender – setkání 3. 11. 2015 v rámci Projektu ,,Tváře lásky“ s pracovníky Arcidiecézní charity Praha Porady Magdala.
Setkání zaměřené na vztah obou pohlaví, sexualitu člověka, rozdíly mezi muži a ženami a s tím souvisejícím chováním, nežádoucími projevy sexuálního chování, hrozby a nebezpečí. Ač jsou dívky téměř dospělé, při setkání byl patrný velký zájem ze strany dívek a celé setkání bylo, dá se říci, aktivním workshopem.

Násilí –  setkání 18. 11. 2015 v rámci Projektu ,,Tváře lásky“ s pracovníky Arcidiecézní charity Praha Porady Magdala.
O tom, že je Násilí všudypřítomné, svědčil zájem a osobní zapojení dívek při tomto setkání. Obzor jim rozšířilo pojmenování problému, ujasnění terminologie, hledání možností jak násilí rozpoznat na sobě i v okolí, jak se násilí vyvarovat, jak se mu bránit, jak a na koho se obrátit. Dívky sdílely své zkušenosti a názory.

Prostituce – setkání 9. 12. 2015 v rámci Projektu ,,Tváře lásky“ s pracovníky Arcidiecézní charity Praha Porady Magdala.
U některých našich dívek ne neznámé téma. Pojem prostituce, právní normy, sexuální vykořisťování, nucení k sexuálním praktikám, dobrovolnost a nedobrovolnost v sexuálním životě. Pochopení principu nesvobody při prostituci, možná rizika… To vše vyústilo v interaktivní pracovní setkání, které prohloubilo znalosti a přehled našich dívek o problematice.

Obchod s lidmi – setkání 2. 2. 2016 (náhradní termín za 27. 1. 2013) v rámci Projektu ,,Tváře lásky“ s pracovníky Arcidiecézní charity Praha Porady Magdala.

Dívky jsou seznámeny s obsáhlým tématem obchodování s lidmi. Nutné vymezení tématu, vysvětlení terminologie a situací spadajících již do zmíněného problému. Činitelé v procesu obchodování s lidmi - násilí, slibovaný zisk, strach, ponižování, drogy, únosy, nedobrovolný pobyt, omezení na svobodě, pohybu i rozhodování. Rizika přímá i vedlejší. Riziko smrti. Špatný návrat do reality, na svobodu. Účelem setkání je prioritní snaha o prevenci v problematice, rozeznání hrozby v reálném životě, správně zaujatý postoj při odmítání i celkovém řešení. Nástin správných postupů a řešení krizové situace. Pro dívky bylo téma zajímavé.

Zneužívání nejbližšími - setkání 9. 3. 2016 v rámci Projektu ,,Tváře lásky“ s pracovníky Arcidiecézní charity Praha Porady Magdala. "Je to vůbec možné" - ptá se každý z nás a přijde nám to až neuvěřitelné. Zneužívání nejbližšími však není pro některé z našich dětí cizí. Fyzické, psychické, rodičovské, partnerské, krátkodobé účelové, dlouhodobé zničující... "Téma jsme probrali ze všech úhlů pohledu. Víme už tak trochu co s tím, když to poznáme. Víme kam se obrátit, když budeme pochybovat..."

Duben 2016

Jako partneři projektu bychom Vás velmi rádi pozvali na Závěrečnou konferenci a vernisáž k projektu Tváře lásky,  který se věnoval prevenci násilí na ženách a mužích – domácímu násilí a obchodu s lidmi. Prevence byla zaměřena na děti a mladé lidi v dětských domovech a výchovných ústavech v ČR. Na interaktivní vernisáži je možné shlédnout výstupy z projektu v podobě děl dětí a dokumentace projektu.

Termín: 24. 5. 2016, 11:00 — 24. 5. 2016, 17:00

Místo: konferenční místnost, penzion U sv. Kryštofa, Záběhlická 60/72,106 00 Praha 10

Více informací naleznete:

http://praha.charita.cz/akce/zaverecna-konference-a-vernisaz-k-projektu-tvare-lasky/

Díky za vše.

http://praha.charita.cz/tvarelasky/tvare-lasky-v-cislech/

http://praha.charita.cz/tvarelasky/projekt-tvare-lasky-ve-vychovnem-ustavu-cernovice/