Obsah

Středisko výchovné péče

Od 1. 10. 1995 bylo zřízeno při Výchovném ústavu v Černovicích „Středisko výchovné péče“. Toto středisko pro děti a mládež poskytuje ambulantní formou všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži, u nichž se v průběhu jejich vývoje objevily takové poruchy chování, které jsou již odchylkou od psychologické, pedagogické a sociální normy, klientům s negativními jevy chování, pokud nejsou důvody pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních. Cílem střediska je zachytit první signály problémů či potíží v procesu psychického vývoje jedince, poskytnout mu radu nebo systematickou péči a tím předejít vážným problémům, jakými jsou kriminalita, toxikománie, psychické poruchy a jiné.

Kontaktní adresa

Výchovný ústav, středisko výchovné péče,střední škola a školní jídelna

Jirákova 285

394 94 Černovice

tel., fax: 565 492 201, 565 492 116

Středisko výchovné péče poskytuje

  • pomoc a radu v obtížných životních situacích – při selhání rodičovské péče, při reaktivních útěcích dětí a mládeže, suicidních stavech, pomoc lidem postiženým sektami, mladistvým toxikomanům, atd.
  • preventivní péči – zmírnění vlivu negativního výchovného prostředí, při výchovných obtížích zabránění deformace rozvoje osobnosti, atd.
  • telefon pro děti a mládež v krizové situaci
  • výjezdy pracovníků SVP k naléhavým případům – řešení problémů na místě
  • možnost osobní návštěvy v SVP – psychologická a etopedická vyšetření, konzultace, terapeutická sezení, relaxační cvičení, pomoc dětem s ADHD, CAN a specifickými poruchami učení
  • spolupráce se školami, školskými i zdravotnickými zařízeními

Pracovníci střediska výchovné péče chtějí aktivně spolupracovat s rodiči, pracovníky škol, speciálně pedagogických center, pedagogicko-psychologických poraden, sociálními pracovníky, pracovníky policie ČR a také pracovníky společenských institucí participujících na výchově dětí a mládeže. Vzhledem k tomu, že na území našeho regionu není zařízení podobného typu, které by zajišťovalo péči o zmíněnou populaci a následně by pak napomáhalo ke zmírnění kriminality a jiných negativních jevů, těšíme se na Vaší návštěvu a následnou spolupráci.