Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

EU peníze školám

Projektový záměr

Název projektu: EU Peníze školám

Moderní škol Moderní škol

Zpracoval: Mgr. Josef Michálek

28.3.2012

Číslo výzvy:

34

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:

1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:

1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

1)Cíl projektu

Cílem projektu je pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání.  Chceme podpořit cíle naší školy a to zejména posílit výuku studentů. Naše škola nabízí různé formy vzdělávání. Kapacita školy je 48 žákyní v těchto oborech vzdělávání: Obor vzdělávání - Šití prádla byl nově otevřen od 1. 9. 2010. Obor dává možnost vyučení ve dvouletém oboru vzdělání a získání výučního listu. Žákyně zvládají základy ručního a strojového šití, šijí záclony, povlečení, dětské oblečení, postupně složitější výrobky - montérky, pánské košile, zástěry, pyžama, halenky.

Učí se pracovat se střihy. Dílny pro odborný výcvik jsou dostatečně technicky vybavené. Obor vzdělání - Sadovnické a květinářské práce je dvouletý, zakončený závěrečnou zkouškou s možností získání výučního listu. Odborný výcvik probíhá na zahradě. Připravuje žákyně v oblasti květinářství, okrasného zahradnictví a zelinářství. Pozornost se věnuje základní vazačské a aranžérské práci, přehledu o zahradnických strojích a zařízeních a osvojení základních pěstitelských technologií a materiálů.

Absolventka je schopna po příslušné praxi vykonávat i náročnější práce hlavně v oblasti okrasného zahradnictví a zelinářství. Obor vzdělání - Provozní služby je nově otevřen od 1. 9. 2011. Žákyním dává možnost vyučení ve dvouletém oboru a získání výučního listu. Absolventky se uplatní při úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, kancelářích nebo veřejných prostorách. Rovněž je možné uplatnění při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při praní a žehlení prádla, při šití a opravách prádla a bytových doplňků. Dále obor vzdělání - Práce ve stravování je rovněž otevřen od 1. 9. 2011, dvouletý s možností získání výučního listu. Absolventky se uplatní jako pomocné pracovnice ve stravovacích službách, v provozovnách rychlého občerstvení, ve výrobnách, při přípravě studené kuchyně.

Jsou schopny připravovat jednoduché pokrmy včetně příloh, pokrmy vyráběné z polotovarů a teplé nápoje. Zvládnou jednoduchou obsluhu hostů nebo mohou pomáhat v obsluze při bufetovém uspořádání. Obor vzdělání - Praktická škola jednoletá - tomto oboru je důraz kladen na výuku praktických dovedností. Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Moderní škola se musí přizpůsobit vzdělávacím trendům v Evropě. Chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století.  Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Chceme poskytnout studentům maximální podporu a zcela vyhovující pracovní prostředí, proto pomocí projektu obnovíme IT vybavení školy v návaznosti na nástroj Profil Škola21. Naší prioritou je vést studenty 

k všestrannému používání informačních technologií. Klademe si za cíl zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvýší dynamiku, originalitu, názornost a interakci mezi učitelem a studentem, a aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. V rámci každé šablony budou pedagogickými pracovníky vytvořeny vždy 3 sady vzdělávacích materiálů pro tři tematické oblasti po 20 digitálních učebních materiálech.

Škola si také klade za cíl podpořit přípravu pedagogických pracovníků na hodiny finanční a čtenářské a informační gramotnosti. Tato příprava bude spočívat ve vytváření vzdělávacích materiálů pro aktivní zapojení žáků při výuce. Budou vytvořeny vždy 2 sady vzdělávacích materiálů pro 2 tematické oblasti. Každá sada bude obsahovat 20 nebo 32 vzdělávacích materiálů, které budou následně ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.

Jako indikátory úspěšnosti tohoto projektu budou vzdělávací výsledky studentů, výsledky v soutěžích, prezentace školy, spokojenost studentů, pedagogických pracovníků a rodičů.

1.1 Specifické cíle

 • Zkvalitnění výuky běžných předmětů díky využití moderních ICT technologií.
 • Modernizace a zkvalitnění ICT vybavení školy.
 • Vytvoření sad vzdělávacích materiálů a digitálních učebních materiálů pro využití ve výuce běžných předmětů.
 • Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line i off-line a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků.
 • Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky finanční a čtenářské a informační gramotnosti.

1.2 Cílové skupiny

Cílovými skupinami jsou:

 • pedagogičtí pracovníci školy
 • žáci středních škol

Plán rozdělení a počty členů v jednotlivých skupinách, kteří budou tímto projektem podpořeni, uvádí následující tabulka, která vychází z monitorovacích indikátorů platných pro danou výzvu č. 34 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Tabulka 1 - Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Název indikátoru Počet
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 10

2) Zdůvodnění potřebnosti projektu

Rozvoj informačních technologií výrazně ovlivňuje chování, jednání a vztahy nejen mladé generace, ale celé společnosti.

Projekt EU peníze středním školám počítá s výrazným využitím moderních technologií jako nástroje, který nebude využíván pouze pro rozvoj počítačových dovedností, ale také k výuce běžných předmětů a zavádění inovativních forem a metod výuky.

Tímto projektem chceme zlepšit současnou situaci vybavení naší školy ICT vybavení, které morálně a technicky zaostává. Výsledek hodnocení evaluačního nástroje Profil Škola21 je přílohou projektového záměru a je podkladem pro ICT plán školy. Tento současný stav bude porovnán se stavem na konci projektu a bude přiložen v závěrečné monitorovací zprávě a tím bude provedeno zhodnocení plánovaného pokroku.

2.1 Přínosy pro cílové skupiny

Pedagogičtí pracovníci

 • zjednodušení přípravy na výuku pomocí ICT technologií
 • snadná úprava a modernizace digitálních učebních materiálů (DUM)
 • možnost sdílení DUM vzájemně mezi vyučujícími - suplování, nástup nového pracovníka
 • dostupnost nejmodernějších ICT technologií

Žáci středních škol

 • nové formy a metody vyučování
 • dostupnost DUM v digitální podobě pro zpracování domácích úkolů, přípravě na výuku během nemoci, apod.
 • využití nejmodernějších ICT technologií ve výuce běžných předmětů

3) Klíčové aktivity projektu

Klíčové aktivity projektu jsou zvoleny dle závazně definovaných oblastí a aktivit, platných pro danou výzvu č. 34 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Konkrétní rozpis klíčových aktivit je uveden v přiloženém přehledu výstupů.

4) Harmonogram projektu

Harmonogram projektu v tabulce níže je zpracován s přihlédnutím k maximální možné délce trvání projektu 30 měsíců.

V průběhu realizace projektu, lze jeho délku zkrátit, pokud budou naplněny indikátory klíčových aktivit.

Tabulka 3 - Harmonogram projektu

Činnost Datum
Zahájení projektu: 02. 04. 2012
1. průběžná monitorovací zpráva (04/12-08/12): 30. 09. 2012
2. průběžná monitorovací zpráva (09/12-01/13): 28. 02. 2013
3. průběžná monitorovací zpráva (02/13-06/13): 31. 07. 2013
4. průběžná monitorovací zpráva (07/13-11/13): 31. 12. 2013
Předpokládané ukončení projektu: 01. 04. 2014
5. průběžná monitorovací zpráva (12/13-03/14): 30. 04. 2014
Závěrečná monitorovací zpráva a závěrečné vyúčtování: 31. 05. 2014

Termíny jednotlivých činností vychází z data zahájení projektu, uvedeného v projektové žádosti, a jsou dány pravidly uveřejněnými v „Příručce pro střední školy - žadatele a příjemce OPVK oblast podpory 1.5...“, kterou vydal ŘO OP VK dne 14. června 2011.

5) Realizační tým

Řízení projektu:           

 • Mgr. Josef Michálek
 • Ing. Hana Gocalová
 • Bc. Stanislava Štroufová

Členové týmu: viz jména pedagogických pracovníků uvedených v přikládaném přehledu výstupů

Úkoly a odpovědnost každého člena týmu v rámci plnění klíčových aktivit projektu dle vybraných šablon jsou uvedeny v příloze č. 1 – Přehled výstupů

6) Rozpočet projektu

Finanční zdroje projektu dle jednotlivých vybraných klíčových aktivit – šablon.

Tabulka 4 - Finanční zdroje dle šablon

Šablona klíčové aktivity Náklady na jednotku Celkové náklady
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti 24.693,- 49.386,-
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 49.158,- 147.474,-
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 49.158,- 147.474,-
VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti 16.105,- 32.210,-
Celkem   376 544 Kč

Jednotkové náklady (unit costs) na šablony jsou stanoveny dle „Příručky pro střední školy – žadatele a příjemce OPVK oblast podpory 1.5...“ části II. Šablony klíčových aktivit.