Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Hodnocení projektu

Cílem projektu, který započal v zimě roku 2012 a skončil na jaře 2014, bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky mělo být dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce a tím zároveň zkvalitnit výuku využitím moderních ICT technologií.  Při realizaci měly být podpořeny cílové skupiny tvořené současnými žáky a pedagogickými pracovníky školy.

V souladu s globálními cíli programu, se Školním vzdělávacím programem, materiálními potřebami a personálními možnostmi školy byly z možných sedmi oblastí v  programu realizovány následující šablony klíčových aktivit: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti.

Z finančních prostředků škola pořídila vybavení počítačové učebny celkem 10 stolních PC včetně SW, 2 notebooky pro pedagogické pracovníky, interaktivní tabuli včetně DVP projektoru a ozvučení a laserovou multifunkční tiskárnu.

Klíčová aktivita: I/2

Cílem klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti bylo rozvíjení kompetencí, které jsou v dnešní době nezbytné.
Obohacení slovní zásoby, pochopení čteného textu, osvojení základních literárních pojmů a prohloubení gramatických znalostí ze základní školy. Přínosem bylo zkvalitnění výuky pomocí práce s PC, NB a s využitím nových digitálních technologií. V rámci aktivity byly vytvořeny 2 sady po 32 DŮM pro oblast vzdělávání Český jazyk a literatura a Estetika, celkem 64 výukových materiálů.

Klíčová aktivita: III/2

Cílem klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT bylo zkvalitnění výuky a materiálního vybavení školy spojené s využitím digitálních technologií, které přispějí ke zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line a off-line a podpoří rozvoj odpovídajících kompetencí žáků v různých oblastech vzdělávání.  V rámci aktivity byly vytvořeny digitální výukové materiály pro tyto oblasti vzdělávání: Občanská nauka, Matematika, Německý jazyk a Botanika. Bylo vytvořeno 6 sad po 20 DUM, celkem 120 učebních materiálů.

Klíčová aktivita: VI/2

Cílem klíčové aktivity VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti bylo pomocí výukových materiálů přiblížit žákyním základní pojmy a zákonitosti v této oblasti. Aby byly připraveny řešit své ekonomické záležitosti, byly schopny zvládat a dobře se orientovat v různých sociálních situacích a lépe se uplatnily na trhu práce. V rámci aktivity byly vytvořeny 2 sady materiálů pro oblast vzdělávání Ekonomika po 20 DŮM, celkem 40 výukových materiálů.

Z výše uvedených fakt vyplývá, že díky projektu EU peníze školám došlo na naší škole ke zkvalitnění a zefektivnění výuky, a to nejen prostřednictvím technického a materiálního vybavení školy, ale i následnou tvorbou nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Velkým přínosem projektu byla spolupráce učitelů zapojených do projektu. Škola má nyní k dispozici zásobu učebních materiálů v podobě pracovních listů, doplňovaček, kvízů a prezentací, které se budou hodit i jiným učitelům zejména při suplování. Do budoucna bychom velmi přivítali možnost využít podobných projektů. Díky nim došlo ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky a zkvalitnění interakce mezi učitelem a žákem.