Obsah

Projekt Péče o dítě

Škola:  Střední škola Černovice

Aplikovaná průřezová témata: Občan v demokratické společnosti
                                                      Člověk a svět práce

Anotace:
Projekt má pomoci nezletilé nezkušené mladé mamince, která navštěvuje naší střední školu.
Základní myšlenkou tohoto projektu je zapojení žákyní do procesu celodenní péče o dítě od šesti týdnů do tří let věku dítěte. Podporování vývoje žákyní k samostatné činnosti tak, aby zvládly tuto životní situaci efektivněji.  Žákyně si při tomto způsobu výuky mimo jiné rozvíjí logické myšlení, které často absentuje. Je kladen důraz na týmovou spolupráci a komunikaci při zadaných společných úkolech, zejména pak na adaptaci v jiném sociálním prostředí. U žákyní se tak rozvíjejí odborné dovednosti a znalosti, dále i schopnosti empatie a tolerance. V praktickém provozu se naučí jak správně děti krmit, přebalovat, rozvíjet jejich motoriku, hygienické dovednosti a návyky, které jako matka musí zvládnout.

Vyučovací předmět:
Výchova ke zdraví, Občanská výchova

Účastníci projektu:
Matky s dětmi ze všech ročníků.

Rozvíjené klíčové kompetence

- kompetence k řešení problémů, kompetence sociální (plnit odpovědně zadané úkoly a dbát na jejich zabezpečování, snažit se odhadnout důsledky svého chování)

- personální kompetence (navození autoevaluačního procesu, zodpovědné chování v mimořádných situacích)

- kompetence komunikační (vhodně se vyjadřovat a prezentovat)

- občanské kompetence (vytvářet si představu o sobě samé a podporovat vlastní sebedůvěru)

 

Realizace:
Projekt bude realizován v období školního roku 2017/18.

Žákyně ve stanovených dnech (viz Seznam matek nástěnka EVIX) se zúčastní činnosti v denní místnosti pro děti do 3 let věku (tzv. jesle) společně se zdravotním personálem v čase od 7.00 (7.50) do 11.20 (12.10).

Učitel, který má žákyni ten den dle rozvrhu, zodpovídá za příchod a odchod z jeslí.

Použité metody:

problémové vyučování, práce ve skupině, rozhovor, samostatná práce žákyní

Výstup:
Pracovní list, ve kterém bude stručný popis činnosti žákyně a její sebehodnocení a poznatky. Personál z denní místnosti pro děti bude působit pouze jako konzultant.


Garant: Drahoslava Bílková
Koordinátor: Ing. Hana Gocalová