Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Projektový den Ukaž, co umíš 2012/13

Střední škola Jindřichův Hradec a Střední škola Černovice

Aplikovaná průřezová témata:

  • Občan v demokratické společnosti 
  • Člověk a svět práce

Anotace:

Jedná se o jednodenní společné projektové vyučování, při kterém žákyně oboru Provozní služby aplikují teoretické znalosti a dovednosti získané v odborném výcviku do praxe. Žákyně si při tomto způsobu výuky mimo jiné rozvíjí logické myšlení, které je u nich často potlačeno. Je kladen důraz na týmovou spolupráci při zadaných společných úkolech, zejména pak na adaptaci v jiném sociálním prostředí. U žákyň se tak rozvíjejí odborné dovednosti a znalosti. V praktickém provedení se naučí prezentovat výsledky své práce. Použití výchovy prožitkem či zkušeností bývá klíčové pro formativní přínos vzdělávání. 

Vyučovací předmět:

technologie šití a opravy prádla a odborný výcvik, technologie příprava pokrmů a odborný výcvik, pracovně výtvarné činnosti

Obor vzdělání a ročník:

1. a 2. ročník oboru 69-54-E/01 Provozní služby

Rozvíjené klíčové kompetence

  • kompetence k řešení problémů, kompetence sociální (plnit odpovědně zadané úkoly, dbát na zabezpečování parametrů kvality výrobků)
  • personální kompetence (kriticky hodnotit výsledky své práce)
  • kompetence komunikativní (vhodně se vyjadřovat a prezentovat)

Realizace:

Hostující SŠ Jindřichův Hradec si připraví program, kde studentky budou prezentovat svou školu a své studium ve zmíněném oboru. Úkolem bude podání základních informací o předmětech, ukázka výrobků a výrobních postupů. Všechny žákyně budou seznámeni se záměrem a rozdělení úkolů a činností. V praktické ukázce si samostatně zhotoví jednoduchý pokrm s vhodnou prezentací. V keramické dílně si po základní instruktáži vymodelují jednoduchý výrobek.

Použité metody:

problémové vyučování, práce ve skupině, rozhovor, samostatná práce žáků

Reflexe:

Dne 23. 10. 2012 jsme s děvčaty 1. ročníku Provozní služby navštívili SŠ při VÚ Jindřichův Hradec k uskutečnění společného projektového dne Ukaž co umíš. Studentky se vzájemně poznávaly a předaly si cenné zkušenosti jak ze školního tak i osobního prostředí. Do projektu se zapojily s nadšením. Pod vedením vyučujících jsme od hostujících děvčat byli mile přivítáni a skvěle pohoštěni. V průběhu dne jsme shlédli šicí dílnu s ukázkou výrobků, které děvčata zhotovují. Dále nás zavedli do kuchyňky, kde děvčata společně připravila jednoduché pokrmy s prezentací a ochutnávkou.

Následovala ukázka prací v keramické dílně, kde jsme nejdříve dostali základní informace. Následně se všechna děvčata zapojila a vyzkoušela si vymodelovat jednoduchou figurku. Děvčata se vzájemně doplňovala a spolupracovala, výrobky byly velmi zdařilé. Na závěr celého společného dne jsme byli pozváni do školní kuchyně na výborný oběd. Po obědě jsme se rozloučili a slíbili pozvání na další společný projektový den do Černovic.

Téma motivovalo žákyně k tomu, aby našly co možná nejzajímavější a nejatraktivnější informace o zvoleném oboru. Získané zkušenosti z realizace projektu byly rozebírány a hodnoceny v předmětu technologie a odborný výcvik.

Pro děvčata to byl velký přínos. Navázala vzájemný kontakt, předala si teoretické a praktické zkušenosti. Do budoucna chceme více takových setkání, které mají vliv na zatraktivnění výuky.

Hodnocení:

Sebehodnocení, kolektivní hodnocení, veřejná prezentace. Vyučující působili pouze jako konzultanti.

Fotodokumentace je umístěná na serveru školy.