Obsah

Projektový týden Práce ve stravování 2012/13

Vánoční pohoštění

individuální práce 
Projektový týden je zařazen do ŠVP oboru Práce ve stravování


Anotace:                                                                                                                                                                      
Cílem projektu je naučit žákyně samostatně vyhledávat a hodnotit odborné informace, tyto informace zpracovávat a v praktickém provedení prezentovat výsledky práce ostatním žákům a širší veřejnosti. Důraz je kladen na rozvoj aplikačních dovedností z odborného výcviku a na pochopení souvislostí jednotlivých operací, od nákupu surovin až po hotový výrobek. Žákyně si vyhledají recepty, na základě kterých připraví pohoštění ze studené kuchyně, vánočního cukroví a moučníku. Pohoštění bude prezentováno na vánoční výstavě a vánoční besídce.
                                                                                                                                        

Vyučovací předmět: odborný výcvik, technologie přípravy pokrmů, potraviny a nápoje ve výživě, stolničení, práce s počítačem

Rozvíjené klíčové kompetence:
- kompetence k řešení problémů, kompetence sociální ( plnit odpovědně zadané úkoly, dbát na zabezpečování parametrů kvality výrobků)
- personální kompetence ( kriticky hodnotit výsledky své práce)
- kompetence komunikativní ( vyjadřovat se v písemném projevu, vhodně se prezentovat)
- občanské kompetence ( jednat odpovědně, samostatně a iniciativně)
- kompetence k pracovnímu uplatnění
- kompetence využívat prostředky ICT a pracovat s informacemi

Realizace: 
Úkolem žáků je na základě vyhledaných receptur připravit jednoduché pokrmy vhodné k vánočnímu pohoštění.          
Písemně vypracují technickou dokumentaci.

Nutné pomůcky a prostředky:
internet, odborné časopisy a knihy, PC, 

Hodnocení:                                                                                                                                                             
Žákyně budou hodnoceny numericky v souladu se školním řádem. Bude doplněno o písemné vyhodnocení o provedení, kvalitě a správném dodržení technologických postupů. Bude se sledovat samostatnost a tvůrčí přístup.