Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Projektový týden Šití prádla

Projektový týden je zařazen do ŠVP oboru Šití prádla.

Cíl

Podpořit tvůrčí činnost žákyní, které musí vyhledat odborné informace a začlenit mezipředmětové vztahy- konstrukce střihů, technologie  a  materiály. Důraz je kladen na rozvoj aplikačních dovedností  z odborného výcviku  a  na pochopení souvislostí jednotlivých operací, od nákupu materiálu až po hotový výrobek a kontrolu jakosti.                                                                                                                                                  

Organizace výuky:

Žákyně si vyberou výrobek, model, který si chtějí ušít. Vyhledají si odpovídající střih a provedou střihovou dokumentaci. Určí spotřebu a navrhnou vhodný materiál. Výběr látky a nákup si provedou sami za asistence učitele odborného výcviku. V určeném týdnu se věnují zhotovení celého modelu, který bude doplněn písemnou dokumentací.

Hodnocení:                                                                                                

Žákyně budou hodnoceny numericky v souladu se školním řádem. Bude doplněno o písemné vyhodnocení o  provedení, kvalitě a správném dodržení technologických postupů. Bude se sledovat samostatnost a tvůrčí přístup.    

Přínos:                                              

  • využít nabytých vědomostí, volit metody a prostředky vhodné ke splnění úkolu
  • přizpůsobit se na pracovní prostředí, pracovat samostatně i v týmu
  • mít odpovědný postoj k danému úkolu
  • využívat zkušeností a prezentovat a obhajovat své názory 
  • vyhledávat informace z různých zdrojů a pracovat s nimi 
  • získat pozitivní vztah k povolání, k práci, využívat získané poznatky z oboru
  • poznat smysl a cíl činností, plánovat, organizovat a řídit aktivity
  • dodržovat bezpečnost práce  a ochranu zdraví