Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Zhotovení libovolného výrobku- obor Šití prádla

Projektový týden je zařazen do ŠVP oboru Šití prádla.

Anotace: 

Popořit tvůrčí činnost žákyní, které musí vyhledat odborné informace a začlenit mezipředmětové vztahy. Důraz je kladen na rozvoj aplikačních dovedností z odborného výcviku a na pochopení souvislostí jednotlivých operací, od nákupu materiálu až po hotový výrobek a kontrolu jakosti. Dalším cílem je naučit využívat prostředky informačních a komunikačních technologií ve svém oboru, vyhledávat, hodnotit a zpracovávat odborné informace na Internetu.

Vyučovací předmět:                      

odborný výcvik, technologie, konstrukce střihů, oděvní materiály, práce s počítačem

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k řešení problémů, kompetence sociální ( plnit odpovědně zadané úkoly, dbát na zabezpečování parametrů kvality výrobků)
  • personální kompetence ( kriticky hodnotit výsledky své práce)
  • kompetence komunikativní ( vyjadřovat se v písemném projevu, vhodně se prezentovat)
  • občanské kompetence ( jednat odpovědně, samostatně a iniciativně)
  • kompetence k pracovnímu uplatnění
  • kompetence využívat prostředky ICT a pracovat s informacemi

Realizace:            

Příprava a realizace projektu je rozplánována do tří fází.

V první fázi si žákyně vyberou výrobek, model, který si chtějí ušít. Vyhledají si odpovídající střih a provedou střihovou dokumentaci. Určí spotřebu a navrhnou vhodný materiál. Látku si vyberou sami na příslušných internetových portálech za asistence učitele odborných předmětů. Ten látky zajistí a objedná.

Ve druhé fázi se věnují zhotovení celého modelu za asistence učitele odborného výcviku. Výrobek nastříhají, připraví ke zkoušce a ušijí. Provedou dokončovací práce.

Ve třetí fázi písemně vypracují technickou dokumentaci.

Nutné pomůcky a prostředky:

internet, odborné časopisy a knihy, PC, šicí stroje a šicí pomůcky

Hodnocení:                                                                                                

Žákyně budou hodnoceny numericky v souladu se školním řádem. Bude doplněno o písemné vyhodnocení o provedení, kvalitě a správném dodržení technologických postupů. Bude se sledovat samostatnost a tvůrčí přístup.    

Reflexe: 

Pro děvčata byl projektový týden velkým přínosem, protože se seznámily s tím, jaké jsou možnosti nákupu látek podle vlastního výběru, zejména pak určení spotřeby materiálu. Každá si navrhla svůj model podle vlastního výběru a měla možnost si výrobek nastříhat a zhotovit. Děvčatům jsme průběžně radili.

Dívky se velmi snažily a měly z výrobku velkou radost, byly nedočkavé, až si svůj model obléknou a ostatním předvedou. Do práce vložily velké úsilí, spolupracovaly a byly natěšené z toho, že si výrobek mohou odnést. Dětské povlečení děvčata využila jako dárek k Vánocům pro své děti.

Na závěr je celý projekt hodnocen velmi kladně. Je to velká motivace do další činnosti a spolupráce v odborném výcviku.

A co na to říkají děvčata?

Na projektovém týdnu se mi líbilo, že vše, co si vyrobíme, si můžeme nechat a udělat tím radost lidem okolo

Projektový týden mě naučil mnoho věcí, naučila jsem se něco nového. Příště bych se chtěla naučit džíny, tepláky

Dal mi novou věc a zkušenost, přijde mi, že jsme se za týden naučily více než za měsíc, chyběla mi trpělivost, ale díky p. učitelce jsme to zvládly

Líbilo se mi, že jsme se nemusely učit a že mám dárek k Vánocům

Abych pravdu řekla, nikdy jsem nevěděla, že moje ruce dokážou něco ušít. Dokázala jsem to a mám dárek pod stromeček