Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Dodatek č.1

Střední škola

při Výchovném ústavu, středisku výchovné péče, střední škole a školní jídelně Černovice, V Hati 700

Školní řád – příloha č. 1:

Distanční výuka
 

Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel této přílohy školního řádu, pak níže uvedena ustanovení, které jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.

Distanční výuka bude probíhat v těchto případech:

  • po dobu trvání krizového patření,
  • z důvodu nařízení mimořádného opatření,
  • z důvodu nařízení karantény

 

Povinnosti žáků

- Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem.

- Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě do 3 dnů od počátku nepřítomnosti.

Režim

Při distančním vzdělávání jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání. Nutno přihlížet na odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, nevhodnost dlouhodobého sledování monitoru, nevhodné držení těla při práci u PC, atd.

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí

- on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím určené komunikační platformy) a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové rozvržení bude stanoveno vždy pro konkrétní případy,

- off-line výukou, bez kontaktů přes internet předáváním písemných materiálů,

- individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků,

- komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,

- zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení,

- informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby a vedení žáka k sebehodnocení,

- pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem,

technickému vybavení a rodinným podmínkám,

-průběžnou kontrolní a hospitační činnost vedení školy.

Při distančním vzdělávání se škola zaměří především na stěžejní výstupy v odborných předmětech, v českém jazyce, matematice a v dalších všeobecně vzdělávacích předmětech. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách.

Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění učiva bude škola evidovat a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy svého školního vzdělávacího programu.

Hodnocení výsledků vzdělávání

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.

Výsledky vzdělávání budou ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné, nebo digitální podobě.

Pravidla hodnocení

Výborný (1) – žák pracuje aktivně, tvořivě, ve výsledcích se objevuje minimální méně podstatná chybovost. Jeho ústní i písemný projev je logicky správný, přesný a výstižný, úkoly odevzdává včas

Chvalitebný (2) – v úrovni dosažených dovedností a vědomostí žák projevuje ucelené poznatky s méně častou chybovostí, která nemá zásadní význam pro správnost očekávaných výsledků. Jeho ústní i písemný projev je poměrně přesný bez podstatných nedostatků.

Dobrý (3) – úroveň vědomostí a dovedností má nepodstatné mezery, nepřesnosti a chyby dovede žák za pomoci pedagoga korigovat. V jeho ústním i písemném projevu se objevují výraznější rezervy.

Dostatečný (4) – vědomosti a dovednosti žáka jsou podprůměrné, s častou chybovostí, práce postrádá tvořivost. Ústní i písemný projev vykazuje podstatné rezervy.

Nedostatečný (5) – nesplněný nebo nevypracovaný úkol bez řádného zdůvodnění, a to ani v náhradním termínu.
 

Zákonní zástupci mohou být při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve stanovených intervalech, prostřednictvím:

- písemnou korespondencí, telefonicky, osobně.

 

 

Mgr. et Mgr. Josef Michálek, ředitel školy

V Černovicích dne 11. 1. 2021

 

 

 

 

 

Pozdější změny či doplňky tohoto řádu se nevylučují