Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Školská rada

Základní informace o školské radě Střední školy, Černovice,V Hati 700, jejím složení, zápisy z jednání a další dokumenty týkající se tohoto orgánu školy.

Co je školská rada?

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Její vznik  a právní opora  je stanovena v zákoně č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Kdo zřizuje radu?

Radu zřizuje, určuje počet a vydává volební řád podle výše uvedeného zákona zřizovatel školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.Zřizovatel školy stanovil počet členů školské rady na tři

Ve stručnosti z tohoto dokumentu:

 • třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel MŠMT-1 člen, třetinu volí zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci -1 člen a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy -1 člen
 • funkční období členů školské rady je tři roky
 • školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně
 • členství ve školské radě je čestné; zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin, odvoláním.

Činnost rady

Školská rada pracuje na škole od své ustanovující schůze konané dne 22. 12. 2005

Kompetence rady školy jsou stanoveny § 167 a § 168 výše uvedeného zákona

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Členové rady

Zvolení členové z řad pedagogických pracovníků školy: Mgr. Pavlína Paclíková- předsedkyně

Členové rady jmenovaní zřizovatelem:  Mgr. Ludmila Míková

Zvolení členové z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Kvetoslava Laliková