Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Školní řád Střední školy

Školní řád 

při Výchovném ústavu, středisku výchovné péče, střední škole a školní jídelně Černovice

Adresa:           V Hati 700, Černovice

Zřizovatel:      MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Právní forma: příspěvková organizace

Tel.:                +420 565 492 186

Ředitel:           +420 565 492 339

Fax:                +420 565 492 116

E-mail:           vu.cernovice@vucernovice.cz

WWW:           www.vucernovice.cz

Bankovní spojení: KB Pelhřimov č.ú.: 27-2641160257/0100

IČO:                70844348

REDIZO:        600028224

Školní řád je vydán jako samostatný vnitřní předpis Výchovného ústavu, SVP, SŠ A ŠJ Černovice.
Práva a povinnosti žákyní i vyučujících jsou dány zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a vnitřními předpisy v zařízení. Školní řád může být upřesněn doplňky a přílohami, které schvaluje školská rada.

 

Provoz a vnitřní režim školy

 

 • Teoretická výuka probíhá v budově školy, začíná v 7:50 hodin a končí dle rozvrhu jednotlivých tříd.                      
 • Odborný výcvik probíhá ve švadlenských dílnách, na ústavní zahradě, v parku, ve školní kuchyni, v dílně zahradnické výroby, u některých oborů ve vnitřních i venkovních prostorách VÚ, SVP, SŠ a ŠJ Černovice.
 • Žákyně přichází do školy tak, aby výuka začala v 7:50 hodin. Po skončení dopoledního vyučování odchází na oběd do školní jídelny, kde je s nimi i vyučující po celou dobu oběda. Po obědě odchází zpět na odpolední výuku.
 • Žákyně ubytované ve cvičném bytě musí být ve škole včas, aby stihly zahájení výuky.
 • Pokud žákyně nemá odpolední výuku, vyzvedne si své dítě z jeslí před odchodem na oběd.
 • Po skončení teoretické výuky, nebo odborného výcviku odchází žákyně zpět na internát.
 • O přestávkách se žákyně chovají ukázněně. Přestávky mezi vyučovacími hodinami využívají k odpočinku a přípravě na další hodinu. Jiné žákyně v jiné třídě mohou navštívit se souhlasem učitele.
 • Žákyně důsledně dodržují pitný režim. Tekutiny si nosí ráno z jídelny.
 • Rozvrhy jsou vyvěšeny ve třídách, školní řád na chodbách a rozpis pedagogického dozoru ve sborovně.
 • Třídy i budova jsou v době mimo vyučování uzamčeny.
 • Kouření je zakázáno na všech pracovištích i v areálech školy a VÚ.

Časová rozvržení vyučovacích hodin

0. vyučovací hodina               7:00  -   7:45

1. vyučovací hodina               7:50  -   8:35

2. vyučovací hodina               8:40  -   9:25

3. vyučovací hodina               9:45  -  10:30

4. vyučovací hodina               10:35  -  11:20

5. vyučovací hodina               11:25  -  12:10

6. vyučovací hodina               13:05  -  13:50

7. vyučovací hodina               13:55  -  14:40

Časová rozvržení hodin odborného výcviku

Přesný začátek a konec výuky odborného výcviku žáků v jednotlivých učebních oborech a na jednotlivých pracovištích se řídí rozvrhem odborného výcviku na příslušný školní rok. Vyučování začíná nejdříve v 7.00 hodin a končí nejdéle v 16 hodin. Délka vyučovacího dne v odborném výcviku je maximálně 6 vyučovacích hodin pro 1. ročník a 7 vyučovacích hodin pro 2. ročník. Délka přestávek během vyučování se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne. Žákům lze poskytnout mimořádnou přestávku po 2 hodinách pracovního vyučování v délce 15 minut. Minimální přestávka na oběd trvá dle zákoníku práce 30 minut.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žákyní a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

Žákyně

 1. Žákyně znají a dodržují školní řád, jsou s ním prokazatelně seznámeny.
 2. Žákyně jsou vždy na začátku školního roku nebo po zařazení do školy, seznámeny s předpisy PO, BOZP, ochrany člověka za mimořádných situací, které znají a dodržují.
 3. Bez svolení vyučujícího nesmí žákyně opouštět budovu školy, pracoviště ani areál VÚ.
 4. Během výuky neodchází žákyně svévolně ze třídy nebo určeného pracoviště.
 5. Žákyně jsou povinny uložit si boty a svrchní oděv v šatně, přezout se do přezůvek.
 6. Povinností žákyní je připravovat se na vyučování, plnit úkoly uložené vyučujícím, vypracovávat domácí úkoly, nosit učebnice a pomůcky podle rozvrhu a pokynů vyučujících, odnášet školní tašky na internát.
 7. Chovat se slušně k dospělým i ostatním žákyním. Je zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů, držení a používání jakýchkoli návykových či škodlivých látek.
 8. O přestávkách, nepřebíhají z poschodí do poschodí, do sborovny nemají žákyně přístup.
 9. Obuv a oblečení určené na TV nechávají žákyně v látkových sáčcích na určeném místě.
 10. Na teoretickou i praktickou výuku je zakázáno nosit a používat mobilní telefony, fotoaparáty a jiné zvukové nosiče (MP3 přehrávače apod.)
 11. Po nemoci nebo nepřítomnosti ve škole jsou žákyně povinny dopsat sešity a doplnit si zameškanou látku.
 12. Zletilé žákyně mají právo volit a být voleny do školské rady.
 13. Žákyně mají právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona.
 14. Žákyně mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 15. Žákyně mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.
 16. Žákyně mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.
 17. Žákyně mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
 18. Povinnosti třídní služby určuje třídní učitel.

 

Zákonní zástupci

 1. Přihlašují své děti do vzdělávání na SŠ.
 2. Jsou písemně informováni o výsledcích přijímacích či přestupových řízení.
 3. Žádají náležitým způsobem o úkony spojené se studiem jejich dítěte (přerušení studia, přestup, ukončení studia apod.)
 4. Zákonní zástupci obdrží v písemné formě platný školní řád, mají možnost se s tímto též seznámit na www stránkách školy.
 5. Zákonní zástupci mohou kdykoli konzultovat průběh vzdělávání a chování svých dětí s učiteli nebo ostatními pracovníky školského zařízení a to formou osobní návštěvy, nebo telefonicky.
 6. Zákonní zástupci volí a mohou být zvoleni do školské rady.
 7. Zákonní zástupci jsou písemně vyrozuměni s udělenými výchovnými opatřeními na         klasifikačních poradách.
 8. Zákonní zástupci omlouvají své děti v případě nepřítomnosti.
 9. Zákonní zástupci mají možnost osobní účasti na řízené činnosti zařízení, na závěrečných zkouškách i prezentačních akcích.
 10. V případě úmyslného poškození majetku školy, mají zákonní zástupci povinnost podílet se na finanční náhradě škody.

 

Podmínky zacházení s majetkem SŠ

 1. Žákyně chrání veškerý majetek školy a jakákoliv poškození či ztrátu hlásí vyučujícímu.
 2. Žákyně udržují své pracovní místo v čistotě, dodržují hygienické návyky a pomáhají při udržování pořádku ve všech prostorách školy.
 3. Žákyně se chovají ekonomicky, neplýtvají spotřebním materiálem, šetří energiemi, vodou i potravinami.
 4. Žákyně třídí odpad.
 5. Úmyslné poškození majetku bude kvalifikováno jako přestupek a po projednání pedagogickou radou bude uplatňována finanční nebo plnohodnotná náhrada (dle občanského zákoníku).

Podmínky zajištění BOZP, PO a ochrana zdraví

 1. Žákyně jsou vždy na začátku školního roku nebo po zařazení do školy, seznámeny s předpisy PO, BOZP, ochrany člověka za mimořádných situací.
 2. Žákyně jsou před každou mimoškolní aktivitou seznámeny s předpisy PO, BOZP, ochrany člověka za mimořádných situací.
 3. Žákyně oznámí vyučujícímu všechny skutečnosti, které by mohly narušit či ohrozit výuku, nebo zdraví a život (především přípravu na útěk, sebepoškozování).
 4. Žákyním je zakázáno manipulovat s elektrickým a plynovým zařízením, s hasicími přístroji, s požární sirénou, sedat na radiátory, na  okenní parapety, z oken se vyklánět a cokoliv vyhazovat.
 5. Při přesunu se žákyně chovají dle pravidel silničního provozu, dodržují pokyny vyučujících a pravidla slušného chování.
 6. Při práci v hodinách OV a praktického vyučování používají žákyně osobní ochranné pracovní prostředky, které v oborech dostávají, dodržují hygienické pracovní zásady a osobní hygienu, mají upravený zevnějšek tak, aby nedošlo ke zranění.
 7. Žákyně se vždy řídí pokyny učitele, nepracují se stroji a zařízeními na které jim nejsou výslovně povoleny.
 8. Žákyně se seznámí s řádem pracoviště a technickými listy veškerých chemických přípravků, které v daném oboru či prostorách používají.
 9. Žákyně nesmí používat výtah bez vědomí vyučujícího.
 10. Žákyně jsou v průběhu celého školního roku vedeny k dodržování základních hygienických  norem, které slouží jako prevence proti infekčním onemocněním.
 11. Žákyně znají telefonní čísla IZS a znají zákonitosti jejich použití i zneužití.
 12. Vyučující po celou dobu přítomnosti žákyní ve škole i během mimoškolních činností organizovaných školou dbá na zamezení nevhodného chování a projevů šikany ze strany dívek.

Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou ve své podstatě hlavní činností školského zařízení uvedeném v příslušném programu.

 

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

 • Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za ukončené první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení.
 • Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno známkami.
 • Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy, zletilého žáka, nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.
 • Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.
 • Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června.  Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
 • Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
 • Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 • Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce záři následujícího školního roku.
 • Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
 • V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle předchozího odstavce na jiné střední škole.  Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
 • Uvedená ustanovení se vztahuje i na hodnocení vzdělávání členěného do jiných ucelených částí učiva.

Výchovná opatření

 1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
 2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
 3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:
  1. napomenutí třídního učitele,
  2. napomenutí učitele odborného výcviku,
  3. důtku třídního učitele,
  4. důtku učitele odborného výcviku,
  5. důtku ředitele školy
  6. podmínečné vyloučení
  7. vyloučení

Bod f, g, lze též naplnit při jiných porušeních, především pak za porušení vnitřních směrnic, školského zákona atd.

 1. Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí uložení důtky řediteli školy.
 2. Ředitel školy nebo třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka.
 3. Udělení jakéhokoliv výchovného opatření je schváleno pedagogickou radou a zaznamenává se do dokumentace žáka.

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikační řád

 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí stupni prospěchu:

1 – výborný – bezchybné zvládnutí veškerých složek ve vzdělávání, nabytí a používání  vědomostní a dovedností, osobní přidaná hodnota

2 – chvalitebný – téměř bezchybné zvládnutí veškerých složek ve vzdělávání, nabytí a používání vědomostní a dovedností bez větších hyb

3 – dobrý – s pomocí zvládnutí složek ve vzdělávání, používání vědomostí a dovedností je na využitelné úrovni

4 – dostatečný – za výrazné pomoci zvládnutí složek ve vzdělávání, používání vědomostí a dovedností je bez negativních následků

5 – nedostatečný – nezvládnutí složek ve vzdělávání, neprokázání a nepoužívání vědomostí ani dovedností.

 1. V denní formě vzdělávání se chování žáka na vysvědčení hodnotí stupni hodnocení:
 1. – velmi dobré – chování bez větších výkyvů, respektování autority, slušné jednání

2 – uspokojivé – s výraznými výkyvy, časté neslušné jednání, neomluvená absence, občasná kolize se zákonem

      3 – neuspokojivé – častá kolize se zákonem, velký počet neomluvené absence

 1. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

      prospěla s vyznamenáním

       prospěla

           neprospěla

 1. Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu
 2. do klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2- chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré.
 3. Žák prospěl, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 -nedostatečný.
 4. Žák neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 -nedostatečný.
 5. Hodnocení žáka provádí každý vyučující podle jeho dosažených vědomostí a dovedností stupni 1 – 5. Z hlediska chování je žákovi poskytnuta zpětná vazba formou písemné pochvaly či poznámky. Tyto jsou písemně zaznamenány do A.S. dívky, aby byl informován vychovatel („rodič“) a přihlédl tak k výsledkům při týdenním hodnocení ve výchovném procesu.

 

Podrobnosti o komisionálním přezkoušení

Konání komisionální zkoušky včetně vyrozumění žáka  a zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích zkoušky se řídí školským zákonem, § 69 a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, § 6, ve znění pozdějších předpisů.

Členy zkušební komise jsou:     

                                        zkoušející učitel příslušného předmětu

přísedící člen – ředitel zařízení

člen komise – třídní učitel (jiný učitel školy)

 

 

Černovice  4. 6. 2019

 

Platnost od 1. 9. 2019

Střední škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Verze pro snadné čtení