Výchovný ústav, SVP, střední škola a ŠJ Černovice
Výchovný ústav, Černovice, Jirákova 285

Volnočasové aktivity a mimoškolní činnost

Volnočasové aktivity a mimoškolní činnost

Výchovně vzdělávací činnost má celistvě a cíleně rozvíjet všechny složky výchovy. Vedle výchovy tělesné, estetické, rozumové, mravní a pracovní, bude veškerá činnost na výchovných skupinách souběžně směřovat k preventivně výchovnému působení ve smyslu sekundární prevence sociálně patologických jevů ve společnosti. Nevyhraněně se bude celkovým výchovným působením prolínat také výchova k vnímání multikulturní společnosti a potřeby vzájemné lidské tolerance.

Za hlavní výchovný cíl lze stále považovat dosažení co nejvyšší samostatnosti dívek, v oblasti sebeobsluhy, sebekontroly a plné pokrytí nejenom potřeb vlastních, ale především potřeb dětí (u matek). Respektování základních norem slušného chování, osobnostní rozvoj dívky. Zvládání emocionálních změn a stavů, řešení běžných situací, problémů a to s uplatněním sebekontroly. S ohledem na individualitu dívky, věk, mentální rozhraní i aspekty předchozího pobytu.

 

Složky výchovy a jejich zaměření

Rozumová výchova

Dívky se učí všeobecnému rozhledu a zájmu o dění ve společnosti. Jsou neustále motivovány ke vzdělávání, plnění zadání a úkolů. Skupinová činnost obsahuje aktivity vedoucí k rozvoji a obohacení slovní zásoby dívek formou didaktických her. Dále se u matek a těhotných dívek zaměřuje na výchovu k mateřství.

Pracovní výchova

Cílem je upevňováním pracovních návyků připravovat dívky na budoucí povolání a samostatný život. Snaží se dívky vést k zájmu o prostředí, které nás obklopuje a tím i k pravidelným úklidům a celkovému udržování pořádku. V technické oblasti se tato složka zaměřuje na zvládnutí obsluhy drobných elektrospotřebičů v domácnosti.

Estetická výchova

Zaměřuje se na péči o zevnějšek dívky i jejího dítěte, dále o úpravu prostředí, v němž žijí. Učí dívky vnímat prožívat hezké věci kolem nás, napomáhá rozvoji fantazie a prožívání umění. Dále dívkám umožňuje výrobu drobných předmětů pro své blízké.

Mravní výchova

Za svůj cíl si klade rozvíjet vztahy dívek k lidem ze svého okolí. Učí je respektovat pravidla nejen v zařízení, ale i celospolečenská pravidla a zákony. Důležitou součástí jsou také činnosti orientované na multikulturní výchovu, úctu k lidem i k sobě samé.

Tělesná výchova

Zaměřuje se na ochranu a péči o zdraví dívek i dětí. Motivuje dívky k pobytu na čerstvém vzduchu, pravidelnému pohybu. Nabízí dívkám různé druhy sportovních aktivit jako plnohodnotné využití jejich volného času.

Environmentální výchova

Vede dívky k pocitu, že jejich aktivita a zájem může pomoci problémům v oblasti ochrany životního prostředí. Poukazuje vhodnými formami na hodnotu života, nejenom lidského, snaží se potlačovat zakořeněné negace vůči živočichům. Pečuje o floru v okolí ústavu a nekompromisně dbá na třídění odpadu.

Výchovný ústav

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Verze pro snadné čtení